TORNA

orna (Hollin) – Ett område väster om Dimmiga bergen, under andra åldern bebott av alver kända för hantverksskicklighet och framställandet av maktens ringar. Namnet Torna kommer av efterleden i stickeltorn: torn 'buske med törnetaggar'. Stickeltorn är ett av de gamla variantnamnen på järneken, en växt som förekom rikligt i Torna. Områdets fullständiga namn löd Tornaland, som var den väströna motsvarigheten till det gråalviska Eregion 'järnekstrakt'.

I svenska ortnamn förekommer flertaliga fall av denna namntyp, bland annat Torna härad i Skåne, som innehåller torn med samma betydelse som i Tornaland. I Torna härad åsyftas sannolikt en kultplats där hagtorn utgjort ett framträdande inslag i vegetationen, och järneken kan räknas till samma grupp som denna. Vid sidan av stickeltorn är kristtorn ett äldre namn på växten; detta är emellertid sprunget ur folktron, som satt växten i samband med Kristus törnekrona i Bibeln, och av den anledningen kan det inte ses som ett möjligt ursprung till ortnamnet i Midgård.

I det engelska originalet heter landområdet Hollin, ett gammalt men i dialekter ännu levande ord för holly 'järnek'. Den fullständiga formen av landsnamnet lyder Hollin-land. Det svenska Torna är mindre genomskinligt, varför Gandalfs "[h]olly was the token of the people of that land" i Ringens brödraskap på s. 384 har försetts med tydliggörandet "[s]tickeltornen var tornaalvernas kännemärke", medan växtnamnet förklaras redan på s. 359: "en låg ås där det växte gamla järnekar, eller stickeltorn"; av "a low ridge crowned with ancient holly-trees".

Bland andra svenska översättningsmöjligheter är Eke mindre tillgängligt, då järneken trots sitt namn inte är något slags ek. Liksom bland annat hässle (av hassel) betecknar eke i ortnamn ett bestånd av trädarten i fråga – ordet betyder alltså 'ekdunge'. Dock vore det möjligt att använda namnet som benämning på ett land om man i stället såg det som en kortform av Ekeland – på samma sätt som Hollin kortats från Hollin-land – men det leder alltjämt tankarna till fel trädsläkte. Mot denna bakgrund vore emellertid Järneke en möjlig översättning, om än kanske något otymplig.

En annan möjlighet vore att ta vara på förleden i stickeltorn genom en form som Stickle, även om denna del av växtnamnet inte har en lika utmärkande betydelse som torn 'buske med törnetaggar'. Det vore också möjligt att ta fasta på den fullständiga formen Hollin-land, med en form som Stickelrike. En svaghet med ett element som Stickel- är emellertid att det har en föga alvisk klang, till skillnad från originalets Hollin, som enligt språkens ljudlagar skulle kunna vara både gråalviska och högalviska. Översättningen Torna har, om namnet uttalas med rullande tungspets-r, likaledes de formella kvalifikationerna för ett alviskt ord.

Även kallat: Eregion.


––––––––


Kommentera (0)

Upp
Tillbaka till Månadens namn


Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare