Extranummer
Fredagen den 31 mars 2006
i har tekniska problem med Tolkiens Arda -- Frågespalten, varför nya svar för närvarande inte kan publiceras. I vänta på att Frågespalten ska börja fungera normalt igen besvarar vår språkexpert Björn Fromén en andel av de inskickade spörsmålen här.

Uppdatering, april: Sedan problemen avhjälpts fungerar nu Frågespalten normalt igen.Kommentera numret!
Kommentera (10)Snabb-faq
Vad betyder "Arda"? Arda är det alviska ordet för "världen", platsen för Tolkiens sagor.
Om alviska språk: Se Språk-faq:en och tidigare publikationers språkavdelningar.
Om Tolkiens liv och de böcker han skrev: Se fråga 1, 2 och 3 i faq:en, eller kolla in en biografi eller en bibliografi.
Vad betyder SOR, LOTR, HOME och alla andra förkortningar? Se avdelningen Förkortningar under Om Tolkiens Arda.1. Fråga:
Hej!
Hur många trappsteg har Orthancs trappa? Kan inte hitta det!

Tack på förhand!

Liza

Svar:
Enligt beskrivningen i De två tornen, kapitlet "Sarumans röst", hade trappan som ledde upp till Orthancs stora port 27 steg. Tolkien nämner också detta i brev 210 i Letters. Talet har som 3 gånger 9 troligen magisk innebörd. Man kan jämföra "The Lay of Leithian", verserna 1476-1479 i HOME 3: "A magic song to Men unknown she [Lúthien] sang, and singing then the wine with water mingled three times nine".

Björn Fromén2. Fråga:
Hejsan!
Jag undrar om något av följande förslag är en korrekt översättning, till quenya, av Annie Margareta?

Eruanne Marille
Almie Marille
Almare Marille
Váne Marille

Och sedan, om jag ska vara extra jobbig, så undrar jag vad det blir på sindarin?

Tack så jättemycket på förhand ...

Annie

Svar:
För min del tycker jag bästa sättet att "översätta" namnet Annie till quenya helt enkelt är att lyfta in det oförändrat. Den enda lilla anpassningen som behövs är att det avslutande -e ska höras i uttalet (ungefär som i svenskans "vikarie"). På quenya skulle *annie kunna ses som ett feminint substantiv avlett av anna 'gåva' och då betyda 'den begåvade, hon med gåvan'. Det skulle ju faktiskt i innebörd komma rätt nära ursprunget för namnet Annie, som (via Anna) går tillbaka på ett hebreiskt Hanna eller Channah med betydelsen 'nåd' eller '(Herren) har benådat'.
    På sindarin? Ja, där är ju inte Annie lika lätt att acklimatisera som på quenya. Men som motsvarighet till det högalviska *Annie 'hon med gåvan' skulle kanske *Ennil fungera (omljudsform av ann- 'gåva' + femininändelsen -il).

Namnet Margareta är identiskt med det grekisk-latinska ordet margarita som betyder 'pärla'. I quenya sådant Tolkien gestaltade det i sina yngre dagar (det stavades då oftast qenya och kunde också kallas eldarissa) fanns ordet marilla med betydelsen 'pärla'. Det hänger samman med att han då tolkade ordet silmaril som 'silverglans-pärla' (sil- + marilla). Den uppfattningen övergav han dock senare. Vid något tillfälle tänkte han sig att elementet maril i stället skulle betyda 'kristall', men enligt den etymologi han till slut stannade för är silma-ril en sammansättning av silima 'kristallisk substans' och rille 'flamma'. Det är därför egentligen osannolikt att marilla som ord för 'pärla' har giltighet i det scenario där Ringarnas herre utspelar sig. Men om man kan tänka sig att bortse från den svårigheten så duger Marilla gott som högalvisk ekvivalent till Margareta. (Det går som jag ser det mycket bra att bibehålla -a som slutvokal.)
    I sindarin finns inget känt ord för 'pärla'. I brist på detta skulle man i stället kunna utgå från de botaniska associationerna hos namnet Margareta. I Frankrike har sedan medeltiden marguerite varit vanlig benämning på tusensköna och prästkrage, något som också har påverkat andra europeiska språk. Svenskan använder till exempel den franska namnformen (stavad margerit) om en prydnadsväxt med blommor som liknar prästkragens. I engelskan har samma association givit upphov till smeknamnet Daisy för Margaret (daisy betyder just 'tusensköna' och 'prästkrage'). Sekundärt har Daisy sedan också börjat användas som ett självständigt namn. I LOTR fungerar Daisy som representant för det väströna namnet på en av Sam Gamgis döttrar. (I den svenska nyöversättningen har denna dotter fått heta Veronika, vilket botaniskt sett är inkorrekt: veronica är det latinska namnet på ärenpris.) När kung Elessar skrev brev till Sam på sindarin (HOME 6) kallade han denna dotter Eirien.
    Ordet eirien måste alltså på sindarin ha haft en betydelse liknande den hos det engelska daisy, och därmed bör Eirien också kunna användas som gråalvisk ekvivalent till Margareta.

Björn Fromén3. Fråga:
Jag undrar om "Cannedh enni, hîr nîn" är en vettig sindarin-översättning av "Ni kallade på mig, min herre"?

Fael

Svar:
Det går inte att svara entydigt ja eller nej, eftersom översättningen bygger på obestyrkta hypoteser om sindarins grammatik. En verbstam can- med betydelsen 'ropa, skrika' är känd, men hur preteritumformen ('ropade, skrek') skulle se ut vet vi inte. Vilken ändelse som ska läggas till verbet som motsvarighet till andra personens pronomen ('du, ni') är inte heller säkert belagt i hittills publicerat material.

Björn Fromén4. Fråga:
Hej!
Jag vill tacka för en helt underbar sida!

Jag undrar helt enkelt: vad heter Maria på alviska?

Tack på förhand!

Maria

Svar:
När Tolkien översatte bönen Ave Maria till högalviska acklimatiserade han namnet genom att tillfoga ett accenttecken över I-et. Maria heter alltså helt enkelt María på quenya (och förmodligen också på sindarin).

Björn Fromén5. Fråga:
Hej.
Jag undrar om det finns flera olika system för att skriva tengwar. Det system jag själv använt mig av går ut på att låta ett ensamt "telco" utgöra bärare vid ett ord som börjar på vokal och vid händelse av diftong eller triftong. Övriga vokaler får bäras upp av den konsonant som föregår dem. Resultatet blir att man får läsa i sicksack. Är detta ett "godkänt" system? Vad det verkar så har överskriften på Fauskangers sida skrivits på detta sätt.

Min fråga är alltså: finns det flera olika skriftsystem och vilket verkar Tolkien
främst ha använts sig utav i sådana fall, samt har mitt system verkligen grund hos Tolkien?

Tackar på förhand!

Peter

Svar:
Visst finns det flera olika skrivsätt eller konventioner ("modes") för användningen av tengwar. Vokaler kan antingen betecknas med egna tengwar eller med bitecken (tehtar) som då får bäras upp av närliggande konsonant-tengwa eller när lämplig sådan saknas av en särskild bärare. Det system du skisserar påminner mycket om de tehta-baserade skrivsätt som Tolkien använder för sindarin och engelska. Se vidare Språk-faq:ens fråga 4 med källhänvisning och länkar.

Björn Fromén6. Fråga:
Hej alla glada.
Hur utalar man Cirdan? "Kirdan" eller "Sirdan"?

Patrik

Svar:
C i alviska ord uttalas alltid [k] som i "camping", "curry", aldrig [s] som i "cirkel". Enda undantaget är förbindelsen CH som uttalas som i tyska "Bach", skotska "loch".
    Círdan ska alltså uttalas [ki:r-dan], med hårt k-ljud. Observer accenttecknet över I som markerar att denna vokal är lång.

Björn Fromén7. Fråga:
Hur översätter man "skogens väktare" till alviska?

Erik Magnusson

Svar:
På quenya skulle det kunna heta *tauretirmo, i pluralis *tauretirmor.

Björn Fromén8. Fråga:
Aiya!
Hur säger man "Fred, kärlek och förståelse" på alviska? (Ni vet, "Peace, love and understanding".) Översätt helst till sindarin!

Tack på förhand, namárie!

Peace on earth

Svar:
Förslagsvis sîdh, mîl a hannas.

Björn Fromén9. Fråga:
Vad betyder Aiya Earendil Elenion Ancalima. Det är det som Frodo ropar när han tänder Earendils ljus i Honmonstrets håla.

Círdan

Svar:
Det är quenya för 'Var hälsad Earendil, klarast bland stjärnor'.

Björn Fromén10. Fråga:
Hejsan hejsan!
Läste just om uttal i Ringens värld ... När jag kom till F stod det något konstigt:

"F uttrycker f utom i slutet av ord, där det används att beteckna v (som i svensk gammalstavning): Nindalf, Fladrif."

I så fall måste ju det betyda att Gandalf ska uttalas Gandalv, vilket jag aldrig hört någon säga i filmerna!!! Är detta ett undantag eller har jag dålig hörsel?

Meriadoc

Svar:
Uttalsanvisningarna i "Appendix E" (av översättaren Ohlmarks kallat "femte tillägget") avser i första hand ord ur de genuina Arda-språken. Gandalf är inte ett sådant ord utan en "transponering" från väströnan, det vill säga en sammansättning av forngermanska element som Tolkien valt som representant för trollkarlens väströna namn. Det är därför inte fel att anpassa det till engelska respektive svenska uttalsvanor. Men egentligen står -f också i Gandalf för v-ljud i enlighet med det stavsätt som var det vanliga i de fornnordiska språken och alltjämt gäller i isländskan.

Björn Fromén11. Fråga:
Hej!
Jag undrar hur man säger "Den valde" på quenya och sindarin? Sedan undrar jag om ni kan tala om för mig hur det ser ut som ett namn på en kille. (Både på quenya och sindarin.)

Skulle bli mycket glad för svar, och tack för en underbar sida!!!

Inyë

Svar:
Det högalviska namnet Elpino kan eventuellt vara härlett från verbroten LEP- 'plocka ut' och har i så fall innebörden 'den utvalde'. Vi har tyvärr ingen uppgift från Tolkien själv om vad namnet betyder. Det enda vi vet är att han en gång i en översättning från latin till quenya var betänkt på att använda det som motsvarighet till "Christus" (från grekiska christós 'den smorde' = 'den till herradöme utvalde'). Han ändrade sig dock och lånade i stället in "Christus" under formen Hristo. Så Elpino kan nog betraktas som ledigt och därmed som ett möjligt svar på din fråga, även om betydelsen inte är säkerställd.
    Ett tänkbart alternativ på quenya skulle kunna vara *Cilmener 'vald man', konstruerat med cilmesse 'valt namn' som mönster.

För sindarins del har jag tyvärr inget förslag att erbjuda.

Björn Fromén12. Fråga:
Hejsan, Björn!
Hur skulle du översätta namnet Attila ('lillefar')? Jag kan inte hitta namnet i Lapseparma.

Mvh,

Lilla Älvan

Svar:
Namnet på en av Feanors söner, quenya Atarince, betyder faktiskt just 'lillefar'.

Björn Fromén13. Fråga:
Hej!
Hur lyder inskriften = Ringarnas vers på Frodos ring? På originalspråket (quenya?), alltså ...

Tack för mig.

Lilla Älvan

Svar:
Originalet var avfattat på svartspråket, det språk som Sauron hade skapat för sina tjänsteandar. Du hittar inskriften citerad och översatt i Ringens brödraskap, andra boken, kapitel 2.

Björn Fromén14. Fråga:
Hej.
Jag undrar vad Frida blir på quenya.

Hildegrim Took

Svar:
Se fråga 29 i Tolkiens Arda -- Frågespalten nummer 21 2003 eller sök på Frida i Svarskammaren, kategori kompletterande svar.

Björn Fromén15. Fråga:
Jo, jag har en fråga som gäller språk. Vad heter "havsvind" på quenya och/eller sindarin?

Tove

Svar:
På quenya súre earo, på sindarin sûl aear.

Björn Fromén16. Fråga:
Mae govannen, Björn!
Hantalenya úvea för de senaste svaren! Nu har jag bara en fråga: Var kan jag få tag på Tolkiens översättning av Fader vår?

Ani resta, Björn! Mára mesta!

Lilla Älvan Nildanis

Svar:
I nummer 43 av Vinyar Tengwar som finns att hämta här.

Björn Fromén17. Fråga:
Hej!
Jag hade vilja veta vad siffrorna 1-20 heter på quenya.

Mikael

Svar:
1 min eller mine
2 atta
3 nelde
4 canta
5 lempe
6 enque
7 otso
8 tolto
9 nerte
10 quain eller quean
11 minque
12 yunque
13 quainel, nelquea eller yunquenta
14 quaican
15 lepenque eller quailepen
16 enenque eller quainque
17 otoque
18 toloque
19 neterque
20 ej känt (kanske *yuquain)

Björn Fromén18. Fråga:
Vad är skillnaden mellan quenya och sindarin och tengwar??? Har jag förstått rätt att tengwar är skriften, inget språk?

Becka

Svar:
Du har förstått alldeles rätt, se vidare svaret på fråga 4 i Språk-faq:en.

Björn Fromén19. Fråga:
Hej.
Jag undrar hur versen "En ring att smäja dem" lyder på Mordors svartspråk.

Otto Ewald

Svar:
Frasen "En ring att sämja dem" återfinns i Ohlmarks' något egensinniga tolkning av verserna om maktens ringar och står där på en plats som i originaltexten intas av "One Ring to rule them all", ordagrant 'En Ring att styra dem alla'. Detta heter på svartspråket: Ash nazg durbatulûk.

Björn Fromén

Se fråga 13 ovan för hela versen på svartspråket.

Gustav Dahlander20. Fråga:
Aiya!
Jo, jag tycker att Tolkiens egna språk är jätteintressanta och coola, men jag undrar en sak: vilka alver talar sindarin och vilka talar quenya? Finns det fler språk som Tolkien har gjort och som används i böckerna? I så fall -- vilka är det?

Tack på förhand!

Catta K


Svar:
Sindarin (gråalviska) talades av flertalet alver i Midgård väster om Dimmiga bergen och spred sig under andra och tredje tidsåldern också till alver i länderna på östsidan. Quenya (högalviska) var modersmål för alver i den forna västerns odödliga länder och dessutom sekundärspråk för de högalver (noldor) som levde i exil i Midgård.

Se vidare svaret på fråga 1 i Språk-faq:en.

Björn Fromén21. Fråga:
Vad heter "(en) gyllene blomma" på alviska?

Emelie

Svar:
På quenya laurea lóte, på sindarin lotheg lóriel.

Björn Fromén22. Fråga:
Har försökt till och från i ett halvår nu -- jag skulle vilja ha en korrekt översättning av meningen "Kärleken är den starkaste sanningen" på quenya!

Mycket tacksam för svar!

Carmiline

Svar:
Mitt förslag är Anwiéron antulca ná melme.

Björn Fromén23. Fråga:
Hej.
Tänkte fråga om ni vet vad mitt namn, Glenn, blir på det alviska språket quenya eller sindarin? Vet bara att Glenn är ett keltiskt namn och betyder "en man från dalen", men jag har även hittat att namnet använts i norden under vikingatiden och då betydde "glänsa". Så kanske ni vet hur de båda förslagen översätts? Vore tacksam om ni hade tid att kolla upp det.

Tack på förhand.

Glenn

Svar:
'Dal-man' bör på quenya kunna bli *Nanner, på sindarin *Nandir.

Det fornnordiska Glenr med variantformen Glanr är i mytologin namn på solgudinnans make och har därför säkert något med glans och dagsljus att göra. Med den utgångspunkten skulle du kunna "sindarisera" ditt namn till Glân, som betyder ungefär 'vitglänsande'.

Björn Fromén
"Horn of Gondor" © Taurrohir

Upp