ORKISKA OCH SVARTA SPRÅKET

Av: Helge Fauskanger
Översättning: Jimmy Mårdell
Bilder: "Ringvålnader" © Patrik Jakobsson
"Ringen" © Taurrohir


äst efter de olika de olika alviska språken är antagligen svarta språket (ibland felaktigt benämnt "svartiska") det som brukat väcka störst intresse. Tyvärr är informationen om detta språk extremt knapphändig; av det lilla som finns följer nedan en fullständig analys av Helge Fauskanger (analysen finns på orginalspråkArdalambion).

Orkiska
Beträffande orkernas tal under äldre tiden sägs det "att de inte ägt något eget språk men tagit vad de kunnat av alla möjliga andra språk och förvrängt det efter eget skön; de gjorde dock endast ihop rått brutala jargonger, knappt tillräckliga för deras egna behov ens utom vad gällde eder och förbannelser" ("Appendix F"). Ett exempel på när de "tagit vad de kunnat av alla möjliga andra [språk] och förvrängt det" finns i Sagor från Midgård på sidan 128, där vi lär oss att Golug var det orkiska namnet för noldor, uppenbarligen baserat på sindarins Golodh, plural Gelydh, och till synes en godtycklig förvrängning av detta alviska ord. Det sägs dock också att Morgoth, den första Mörka fursten, "hade skapat ett språk för de som tjänade honom" (Vinyar Tengwar #39, sidan 27).

På Frodos tid var den lingvistiska situationen oförändrad: "Orkerna och vättarna hade sina egna språk, lika fula som allting annat de gjorde eller använde. Eftersom det för att hålla ett modersmål levande och användbart -- om så bara för de mest grundläggande ändamålen -- också krävs god vilja och insikt förändrades orkiskan ständigt; folkets språk var hopplöst monotont och talades endast flytande när det gällde att uttrycka smädelser av hat och skräck" (HOME 12, sidan 21). Faktiskt utvecklade "dessa varelser, som allt från början fyllts med idel ondska och hatade till och med sitt eget släkte, [...] raskt lika många barbariska dialekter som det fanns grupper eller kolonisationsområden inom rasen, så att deras orkiska var dem till föga gagn för i kommunikationen mellan olika stammar" ("Appendix F"). Det finns således inget specifikt "orkiskt" språk för oss att analysera. Det enda som verkar gälla för samtliga orkerspråk är att det för jämnan var "avskyvärda och motbjudande och helt olika de språk som q[u]endi talade" (HOME 5, sidan 178). Faktum är att "Orker och troll talade som det föll sig, utan kärlek till ord och ting" ("Appendix F"). Följaktligen var deras attityd mot språk helt olik alvernas, som älskade och förfinade sina språk. Tolkien var själv filolog, en titel som ordagrant betyder "älskare" eller "vän" av ord, och i hans påhittade värld kunde total avsaknad av kärlek till språk endast vara ett ondskans tecken.

Mångfalden och föränderligheten i de orkiska språken var förstås ett hinder för en svart makt som använde orker som sina stormtrupper. Så med syfte att effektivisera administrationen (det vill säga total diktatur) tog Sauron sig tid att skapa ett esperanto för sina tjänare. När han gjorde detta imiterade han tydligen sin ursprungliga mästare Morgoth, vilket framgår av det ovan citerade från Vinyar Tengwar #39, sidan 27.

Svarta språket
"Det säges att svarta språket uppfunnits av Sauron under de Mörka åren," informerar "Appendix F", "och att han tänkt göra det till gemensamt språk för alla i sin tjänst, ehuru försöket inte lyckades. Likväl härrör från svarta språket många av de termer som under Tredje åldern hade stor spridning bland orkerna, så till exempel ghâsh 'eld'. Men efter Saurons första fall glömdes detta språk bort av alla utom av nazgulerna. När Sauron åter uppsteg till makten blev det än en gång språket i Barad-dûr och bland Mordors befälhavare." Senare sägs att Olog-hai, den grymma trollrasen framavlad av Sauron under tredje åldern, inte kunde några andra än Barad-dûrs svarta språk; själva ordet Olog-hai är från svarta språket. Termen "svarta språket" var kanske inte Saurons eget namn på sitt språk, snarare ett som givits det i förakt av andra. Å andra sidan, svarta språkets namn på Barad-dûr var Lugbúrz, vilket betyder Svarta tornet (egentligen Mörka tornet, då det på engelska heter "Dark Tower") precis som sindarin-namnet, så det är möjligt att Sauron själv gillade att bli associerad med mörkret och använde svart som sin officiella färg. Det verkar definitivt vara den dominanta färgen på hans soldaters uniformer.

Tolkien själv tyckte inte alls om svarta språket. En beundrare skickade honom en dryckesbägare av stål, men han upptäckte till sin besvikelse att den var "ingraverad med de hemska orden på Ringen. Jag har förstås aldrig druckit ur den, men använder den för tobaksaska" (Letters, sidan 422). Han delade uppenbarligen alvers och människors uppfattning från tredje åldern, vilka inte på något sätt tyckte bättre om svarta språket än andra mål som talades av orkerna: "Det var så fullt av sträva och avskyvärda ljud och vidriga ord att andra tungor hade svårt att få grepp om det, och få var villiga att ens försöka" (HOME 12, sidan 35). Då det inte finns någon objektiv standard för vad "sträva och avskyvärda" ljud eller "vidriga" ord är, måste dessa uppgifter ses som subjektiva, och återspegla en generell fördom mot allt orkiskt och allt som Sauron skapat (även om man förstås kan hävda att dessa fördomar var välgrundade flera tusen gånger om). Det är svårt att precisera de "sträva och avskyvärda ljuden". Svarta språket innehåller de explosiva b, g, d, p, t, k, de friktiva th, gh (och möjligen f och kh, endast attesterade i orknamn), det laterala l, det vibrerande r, nasalerna m, n och sibilanterna s, z, sh. Detta är kanske, med vår magra textmassa i åtanke, inte en komplett lista. Vokalerna är a, i, o, u; vokalen o är enligt Tolkien ovanlig. Svarta språket verkar inte använda e. Långa â och û är attesterade (det senare kan också skrivas ú, men boken An Introduction to Elvish, sidan 166-167, har troligen rätt i antagandet att detta är en inkonsekvens i Tolkiens skrivande). Det finns åtminstone en diftong, ai, och au förekommer i ett orknamn. (Eftersom det är osäkert till vilket språk sådana namn tillhör kommer de inte att behandlas mer här.)

Exakt vad ansåg då alverna vara obehagligt? Det uppges att orkerna använde ett uvulart r, liknande det R som är vanligt i franskan och tyskan, och att eldar fann detta ljud motbjudande. Det har föreslagits att detta var standarduttalet av r i gamla svarta språket (An Introduction to Elvish, sidan 166). Svarta språket hade också vissa konsonantkluster som inte fanns i modern sindarin: sn, thr, sk i början av ord och rz, zg i slutet av ord. Vad som än var orsaken, så betraktades språket i allmänhet som ovanligt strävt: när Gandalf citerar inskriptionen i Ringen under Elronds rådslag läser vi hur "trollkarlens röst undergick en skrämmande förändring. Den blev plötsligt hotfull, mäktig och sträv som skrapande stenar. Den klara solen tycktes gå i moln, och dörröppningen förmörkades ett ögonblick. Det gick som en frossa genom dem alla, och alverna höll för öronen" -- vilken reaktion! Slutsatsen att denna främst baserades på ett hat mot allt "under skuggan" snarare än något naturligt fult i själva svarta språket verkar oundviklig.

Var kom svarta språkets vokabulär ifrån? Sauron kan knappast hyst större "kärlek till ord och ting" än hans tjänare, och man kan mycket väl tänka sig att han helt enkelt uppfann ord godtyckligt. Detta är kanske sant i vissa fall, men det verkar som att han tog ord från många källor, även de alviska språken: "Ordet uruk som förekommer i svarta språket -- vilket (är det sagt) konstruerats av Sauron för att tjäna som ett allmännspråk bland hans undersåtar -- var troligen lånat från forna dagars alviska språk" (HOME 11, sidan 390). Uruk kan vara besläktat med quenyas urco, orco eller sindarins ork, men det är identiskt med den gamla alviska formen *uruk (varianter *urku, *uruku, därav q. urco, och *urkô, därav kanske s. ). Men hur kunde Sauron känna till primitiv quenya? Var det han som tog hand om alverna som Morgoth fångade vid Cuiviénen, och kanske även var ansvarig för den "genteknik" som gjorde om dessa till orker? Som en maia skulle han enkelt kunna ha tytt deras språk (HOME 11, sidan 406). För de första alverna skulle Morgoth och hans tjänare vara *urukî eller "fasor", då ursprungsbetydelsen av ordet var vagt och allmänt, och Sauron kanske gladde sig åt att berätta för de tillfångatagna alverna att de snart skulle bli *urukî själva. I hans medvetande etsade sig ordet uppenbarligen fast.

Men det fanns också andra källor till svarta språkets vokabulär. Ordet för "ring" var nazg, väldigt likt den sista delen i valarin-ordet mâchananaškâd "domedagsringen" (HOME 11, sidan 401, där stavat lite annorlunda). Eftersom han var en maia så kunde Sauron valarin; det skulle mycket väl kunna vara hans "modersmål", för att använda den enda tillgängliga termen. Om det kan tyckas hädiskt att föreslå att gudarnas språk skulle vara en ingrediens i Saurons svarta språk, "fullt av sträva och avskyvärda ljud och vidriga ord", så måste man komma ihåg att valarin enligt Pengolodh, "alvers öron [var] otrevligt" (HOME 11, sidan 398). Morgoth, som tekniskt sett är en vala, måste ha kunnat valarin (eller åtminstone lärt sig det under de åldrar han hölls fången i Valinor). Enligt HOME 5, sidan 178, lärde han ut det till sina slavar i en "förvrängd" form. Om så är fallet, så skulle valarins naškâd "ring" kunna ha skapat nazg i en orkisk dialekt under andra åldern, som Sauron sedan tog det från.

Vad hände med svarta språket efter Saurons undergång? Det kan ha fortlevt ett tag, i alltmer vulgära former, bland hans tidigare undersåtar. Än i dag är det inte helt dött.

Analys av textmassan
"Inskriptionen på Härskarringen var avfattad på det antika svarta apråket," informerar "Appendix F", "medan Mordor-orkens förbannelse [...] utgjorde en lägre vulgärform, använd av de soldater av Svarta tornet för vilka Grishnâkh var kapten. Sharkû betyder på det språket gammal man." (Avses med "det språket" svarta språket som sådant, eller i den lägre vulgärformen? Formuleringen är inte helt tydlig, men troligen avses det senare. I en fotnot i SOKÅ, sjätte boken, "Fylke rensas", sägs sharkû -- ursprunget till Sarumans smeknamn Hajen (Sharkey på engelska) -- vara "orkiska".)

Vårt enda exempel på svarta språket i ren form är således inskriptionen på Ringen: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. "En ring att härska över dem alla, en ring att finna dem, en ring att föra fram dem alla och i mörkret fjättra dem." (Detta är en ordagrann översättning av Ringversen, vilken förstås måste tillgripas om man ska analysera svarta språket: då Ohlmarks översättning är alltför fri.) Nazg är "ring", vilket också förekommer i Nazgûl "ring-vålnad(er)". Ash är talet "ett", agh är konjunktionen "och", oroväckande likt det skandinaviska og, och. Burzum är "mörkret", uppenbarligen innehållande samma beståndsdel búrz, burz- "mörk" som Lugbúrz "tornetmörk" -- svarta språkets namn på det som sindarin översatt till Barad-dûr. Alltså måste -um i burzum vara ett abstrakt suffix liknande "-er" i det motsvarande svenska ordet "mörker" ("-ret" i bestämd form, se nedan). Burzum har ett suffix ishi "i". I avskriften är det separerat från burzum med ett bindestreck, men det finns inget motsvarande i tengwar-inskriptionen på Ringen, så detta kan betraktas som antingen en postposition eller lokativ ändelse. (Det är förvånansvärt likt quenyans -ssë och kan stödja teorin framställd av Robert Foster i sin The Complete Guide to Middle-earth, att det svarta språket till viss del var baserat på quenya och utgjorde en förvrängning av det. Beståndsdelen burz- "mörk" har också vissa likheter med den alviska stammen för "svart", MOR.) Trots att burzum-ishi översätts till "i mörkret", "in the darkness" på engelska, så verkar det inte finnas något som motsvarar engelskans bestämda form "the" på svarta språket, såvida det inte är inbakat i ishi. Det finns dock belägg för att svarta språket inte gör någon skillnad på bestämd och obestämd form av substantiv, se nedan.

I ordet durbatulûk, "att härska över dem alla", så kan man experimentera med att dela upp morfemen i delarna durb-at-ul-ûk "härska över-att-dem-alla" (alternativet är durb-a-tul-ûk, men suffix med mönstret vokal, konsonant är ett prydligare system: kom ihåg att vi har att göra med ett konstgjort språk). På liknande sätt har vi gimb-at-ul "finna-att-dem", thrak-at-ul-ûk "föra fram-att-dem-alla" och krimp-at-ul "fjättra-att-dem". Verb med ändelsen -at är översatta med svenska infinitiv: durbat, gimbat, thrakat, krimpat blir "att härska över", "att finna", "att föra fram", "att fjättra". Alltså kan vi tala om verb på -at som infinitiv, även om det kan röra sig om en speciell "indikativ" form som indikerar syfte: Ringen skapades i syfte att härska över, finna, föra fram och binda de andra av Maktens ringar. Svarta språket innehåller inte bara suffixet -ul för att uttrycka "dem", utan också -- vilket är mer anmärkningsvärt -- ett suffix i stället för ett separat ord för att uttrycka "alla": -ûk.

Sedan har vi Mordor-orkens svordom: Uglúk u bagronk sha pushdug Saruman-glob búbhosh skai (SODTT, "Uruk-hai"). I HOME 12 på sidan 83 översätts detta till "Uglûk till dypölen, sha! den dyngskiten; den stora Saruman-idioten, skai!" (det finns också en annan översättning; se nedan). Detta sägs vara en "vulgärform" av svarta språket, men det är förstås svårt för oss att avgöra hur det skiljer sig från Saurons ursprungliga standard. Ljudet o används tre gånger, trots utsagan "i [det ursprungliga?] svarta språket, så var o ovanligt". Men ljudet u används fem gånger (undantaget människonamnet Saruman), så detta kan inte bero på att u blivit till o i den här orkiska dialekten. Tolkien sade aldrig att o saknades helt i svarta språket (jämfört ordet Olog-hai nedan).

Följande observationer kan göras: Sha och skai är uppenbarligen enkla interjektioner av förakt; de översätts inte. Sammansatta ord innehållande två substantiv har huvuddelen sist, precis som i quenya och svenska: således är "Saruman-idioten" Saruman-glob och inte **glob-Saruman. (Således blir bag-ronk "dypöl" och push-dug "dyngskit", om man experimentellt uppdelar elementen i de sammansatta orden på det sätt som verkar mest rimligt -- även om det förstås skulle kunna vara ba-gronk eller bagr-onk, pushd-ug eller pu-shdug). Ett adjektiv kommer efter det substantiv som beskrivs: "den stora Saruman-idioten" är Saruman-glob búbhosh och inte *búbhosh Saruman-glob (jämför också Lugbúrz *"tornetmörk", där *Lug Búrz är sammansatt). Översättningen använder bestämd form på ett substantiv tre gånger, men inget motsvarande kan ses i de orkiska orden (u måste motsvara prepositionen "till"). Detta tyder på att svarta språket inte markerar skillnad mellan bestämd och obestämd form av substantiv (vilket i sig inte är någon brist, då detta också är fallet med stora språk som ryska och kinesiska). Det är mindre troligt att bara ordstammen av ett substantivet skulle innebär att ordet har bestämd form, för i så fall skulle ash nazg översättas till "ringen" och inte "en ring". Å andra sidan så säger Gandalf innan han översätter ringinskriptionen att "översatt till vanligt tungomål står det ungefär så här", vilket skulle antyda att översättningen inte är hundraprocentigt korrekt (just ordet "ungefär" har Ohlmarks dock utelämnat i den svenska översättningen). I teorin är det egentligen en översättning av en översättning, eftersom Tolkien översatt det allmänna språket som förekommer i den Röda boken till engelska ... (Och därför bör den som eftersträvar det korrekta undvika att läsa den svenska versionen, som är ytterligare en översättning!) Vi noterar att en preposition u "till" används, vilket indikerar att svarta språket har både prepositioner och suffixerade postpositioner som ishi (eller är detta ett exempel på när en "vulgärform" av svarta språket skiljer sig från Saurons standard? Skulle "till dypölen" vara *bagronk-u på en äkta sauronisk variant av svarta språket?).

En ganska annorlunda översättning av den orkiska svordomen har publicerats i Vinyar Tengwar: "Uglúk till dypölen med stinkande Saruman-skit, svintarmar, gah!" Denna översättning verkar vara senare än den som nämnts tidigare; det verkar som att Tolkien glömde bort den ursprungliga översättning och helt enkelt hittade på en ny. Vi väljer att acceptera översättningen i HOME 12, sidan 83, som den äkta, även om det medges att detta val är godtyckligt.

Bortsett från inskriptionen på Ringen och svordomen så innehåller textmassan i princip ingenting mer än orden Olog-hai och Uruk-hai, som betecknar raser på särskilt hårda och krigsföra varelser som måste ha utvecklats och avlats fram av Sauron: varianter av, i nämnd ordning, troll och orker. Hai betecknar uppenbarligen ett folk eller en ras.

Det är anmärkningsvärt att ordet Nazgûl används både i singular- och pluralform. Kanske är ett vanligt substantiv varken singular eller plural, utan har en väldigt allmän eller generisk mening, och bestämningsord som ash "en" eller hai "folk" läggs till om betydelsen behöver förtydligas. Så när man omnämner om ringvålnader i allmänhet så kan det vara okej att helt enkelt säga Nazgûl, men en specifik ringvålnad är *ash Nazgûl (vilket kanske kan betyda "en viss ringvålnad"/"en ringvålnad" eller "ringvålnaden"). Hela "rasen" eller kategorin ringvålnader kan vara *Nazgûl-hai. Men allt detta är rena spekulationer; vi har aldrig ens sett ordet Nazgûl i något sammanhang i det svarta språket.

Ordlista
Orknamn, vars betydelse är okända, har utelämnats. Med vulg. menas "en vulgärform av svarta språket" och innefattar således orden från Mordor-orkens svordom, med undantag av ordet sharkû. Det är givetvis troligt att några av dessa ord inte skiljer sig från den äkta sauroniska varianten av svarta språket, men det får vi aldrig veta.

agh "och".
ash "en".
-at infinitiv suffix, eller möjligen ett speciellt "indikativ" suffix som indikerar syfte: Ash nazg durbatulûk "en ring att härska över dem alla".
bagronk (vulg.) "dypöl", möjligen bag+ronk "dy+pöl".
búbhosh (vulg.) "stor".
búrz "mörk", (isolerat från uppslagsordet Lugbúrz), burzum "mörker".
dug "skit", experimentiellt isolerad från uppslagsordet pushdug.
durb- "härska över", infinitiv durbat, endast attesterad med suffix: durbatulûk "att härska över dem alla". Verbet durb- är påfallande likt quenyans tur- med liknande betydelse.
ghâsh "eld" (sägs härröra från svarta språket, kan eventuellt tänkas vara Saurons ursprungliga variant av ordet).
gimb- "finna", infinitiv gimbat, endast attesterad med ett pronominellt suffix: gimbatul, "att finna dem".
glob (vulg.) "idiot".
gûl "någon av Saurons stora osynliga tjänare som var helt utelämnade till hans vilja" (A Tolkien Compass, sidan 172). Översatt till "vålnad(er)" i sammansättningen Nazgûl, "ringvålnad(er)".
hai "folk", i Uruk-hai "urukfolk" och Olog-hai "trollfolk"; jämför också Oghor-hai.
ishi "i", en suffixerad postposition: burzum-ishi, "i mörker".
krimp- "fjättra", infinitiv krimpat, endast attesterad med pronominellt suffix: krimpatul, "att binda dem".
lug "torn". Isolerad från uppslagsordet Lugbúrz.
Lugbúrz "Mörka tornet", på sindarin Barad-dûr (Lug-búrz "tornetmörk").
nazg "ring": ash nazg "en ring", Nazgûl "ringvålnad(er)".
Nazgûl "ringvålnad(er)", nazg + gûl (se även detta uppslagsord).
Oghor-hai "Drúedain" (Sagor från Midgård, sidan 502; det är osäkert om detta kan betraktas som en ren del av svarta språket).
olog en variant av troll, antagligen framavlad av Sauron. Olog-hai "ologfolk".
pushdug (vulg.) "dyngskit", möjligtvis push+dug "dynga+skit".
ronk (vulg.) "pöl", experimentiellt isolerad från uppslagsordet bagronk.
skai (vulg.) interjektion av förakt.
sha (vulg.) interjektion av förakt.
sharkû (vulg.?) "gammal man".
snaga "slav" (kan vara vulg.). Används om mindre orkraser (HOME 11, sidan 390).
thrak- "föra fram", infinitiv thrakat, endast attesterad med suffix: thrakatulûk "att föra fram dem alla".
u (vulg.) "till".
-ûk "alla", läggs till efter pronominella suffix: -ulûk, "dem alla".
-ul pronominellt suffix "dem".
-um "-er" i burzum "mörker".
uruk En stor orksort. Enligt HOME 11, sidan 390, lånade Sauron troligen ordet "från forna dagars alviska språk".

Kommentera (2)

Upp
Tillbaka till Språkhörnan


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare