I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER
TOLKIEN I SVENSK ÖVERSÄTTNING | TOLKIENS VÄRLD -- DEL I
RINGARNAS HERRES
HISTORIA: RINGVERSEN
| OMRÖSTNINGEN

RINGARNAS HERRES HISTORIA

Ringversen

Av: Referensgruppen*
Redigering: Gustav Dahlander

en serie artiklar framöver kommer vi att ingående studera nyöversättningen under den föga blygsamma titeln "Ringarnas herres historia". Anspråket grundas på att artikelstoffet framtagits av expertis som deltagit i arbetet och varit översättarna tillhanda. Dessa artiklar utgör en del av översättningens evolution, men kan givetvis lika gärna som i forskningssyfte läsas som ren underhållning. Först ut är passande nog verkets refräng -- Ringversen. Grundforskningen och stommen till detta avsnitt är i huvudsak framtagen av Björn Fromén.


Med utgivningen av Ringens brödraskap -- den inledande volymen i Ringarnas herre -- blev Lotta Olssons översättning av Ringversen allmänt bekant. Kommentarerna har, föga förvånande, inte låtit vänta på sig; debattens vågor har redan börjat krusa sig i Diskussionsforumet. Men låt oss börja från grunden och läsa själva versen:

Ringar tre skall alver se, under himlens rand,
   sju för dvärgars härskare, som djupt i berget bor,
nio för människor, som döden tar omhand,
   en för Mörkrets herre, på mörka tronen stor,
i Mordor, i skuggornas land.
   En ring att styra dem, en ring att se dem,
   en ring att fånga dem och till mörkret ge dem,
i Mordor, i skuggornas land.

Originalets lydelse är välbekant för de flesta:

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
   Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
   One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
   One Ring to rule them all, One Ring to find them,
   One Ring to bring them all and in the darkness bind them In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Ringversen kan genom den anspråkslösa formen vid första ögonkastet te sig bagatellartad, men den bildar ju faktiskt vinjett till hela verket och har i vissa utgåvor titeln "The Lord of the Rings" som rubrik. Den innehåller också begrepp som är centrala i bokens tematik: döden som "the Doom of Men" och Skuggan som representant för de destruktiva makterna i världsdramat.

Bild: Taurrohir
Ringar har en speciell ställning inom traditionell symbolik.
Två av raderna är dessutom direktcitat från den "urscen" vari hela händelseförloppet har sitt upphov: Saurons yttrande när han fullbordade Ringen, och till den överförde sin inneboende kraft för att vinna herraväldet över de fria folken.

För översättningen är det därför viktigt att diktens innehåll inte fördunklas genom ambition att replikera originalets rim och meter. Versmåttet kan beskrivas som en form av knittel, som ju ger ganska stor frihet: obligatoriskt är (minst) fyra starktoniga stavelser per rad, för övriga stavelser är både antal och placering fria. Det är naturligtvis ett plus om översättningen har samma rimschema och kvalitet på rimmen som originalet, men kan innehåll och stämning bättre bevaras genom att använda annan rimföljd och/eller att avstå från helrim så torde det vara att föredra. Föreliggande översättning har frångått versmåttet, vilket inte tör vara att rekommendera.

Dikten är enligt Gandalf "a verse long known in Elven-lore" (LOTR, s. 49, "The Shadow of the Past"). Den valda stilnivån bör helst återspegla detta och dessutom ge resonans åt den ominösa grundtonen. Den ödesmättade stämningen förflyktigas lätt om översättningen lånar stildrag från idyll och barnkammarpoesi (exempel på vad som skulle kunna uppfattas som detta är "som döden tar omhand" och "mörka tronen stor"). Det är oklart huruvida hela versen eller bara de två centralraderna skrevs av Sauron -- materialet i övrigt skulle kunna vara prov på alvisk konstfärdighet.

Kommentarer till enskilda rader
Three Rings for the Elven-Kings under the sky
Ringar tre skall alver se, under himlens rand

Inrimmet "Rings -- kings" har knappast sådan signifikans att det behöver återspeglas i översättningen, i synnerhet inte om detta leder till att parallelliteten med övriga versrader måste offras. Symmetrin skulle gagnas av att talordet tre kom först även här. Viktigare än att inrimmet bevaras vore nog också att elementet "kings" inte försvinner i översättningen. Det bör alltså framgå att de Tre var avsedda för alver med makt och hög värdighet. Frasen "under himlens rand" förbryllar: skulle alverna se ringar under horisonten? Originalets "under the sky" syftar på att alverna trivdes bäst under öppen himmel -- i kontrast mot dvärgarna i sina grottsalar och Mörkrets herre i sitt skuggrike.

Nine for Mortal Men doomed to die
nio för människor, som döden tar omhand

Här berörs som sagt verkets kanske mest centrala tema: döden som ger människorna en särställning genom att öppna en väg bortom världens kretsar. Ordet "doom" är speciellt betydelsefullt och skulle främjas av ett kraftfullare motstycke än eufemismen "tar omhand". Närmare originalets valör vore exempelvis "som möta dödens dom" eller "som ödet dömt att dö".

One Ring to rule them all, One Ring to find them, / One Ring to bring them all and in the darkness bind them
En ring att styra dem, en ring att se dem, / en ring att fånga dem och till mörkret ge dem

Här är konststycket att ge originalets enstaviga nyckelord en svensk motsvarighet fullbordat -- något som varit svårt för tidigare pretendenter -- vilket estetiskt ger versen god slagkraft och klang. Nackdelen är ett visst bortfall av betydelsen. Formuleringarna "en ring att se dem" och "till mörkret ge dem" kan här tyckas ge ett något passivt intryck. Originalets "find" och "bind" har magiska konnotationer som anknyter till ringars roll i traditionell symbolik, där de ofta fått representera inneslutning och bindande; innebörder som gärna får bevaras. En ordagrann översättning ("en ring att finna dem" och "i mörkret binda dem") vore därför ett tänkbart alternativ.

in the Land of Mordor where the Shadows lie
i Mordor, i skuggornas land

Denna versrad verkar rumphuggen, särskilt när den kommer som slutkläm. Den har också bara tre starktoniga stavelser ("i MOR-dor, i SKUG-gornas LAND"), trots att versmåttet kräver åtminstone fyra. Det vore också en fördel med något mera pregnant än bara genitiven "skuggornas" för att ge en aning om hur mörkret vilar tungt över Mordor. En förbättring skulle kunna tänkas vara "i Mordors land, där skuggorna råda".

---------------

* Referensgruppen är den uppslutning av svenska Tolkienexperter som bistått i översättningsarbetet. Faktagranskare är Gustav Dahlander och Leif Jacobsen, med Beregond, Anders Stenström, som språkgranskare. Referensgruppen innefattar också Martin Andersson, Björn Fromén, Pernilla Leijonhufvud, Per Lindberg, Daniel Möller, Christer Romson och Magnus Åberg.

---------------

Mer om Ringversen på Tolkiens Arda.

---------------

Kommentera (52)

---------------

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare